Administrație Publică

Dispoziția nr.420 din 20.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară din 29.12.2023

decembrie 26, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b.) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE:

ART. 1. – Vineri, 29 decembrie 2023 , ora 14,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință ordinară care se va desfășura în sala de Ședințe a Primăriei Orașului Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 07 și 13 decembrie 2023;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024;
 3. Proiect de hotărâre privind anularea sumelor provenite  din contracte datorate de persoane juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise datorate de persoane fizice;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru proiectul  ”CASINO SINAIA – Reabilitare Termică” și a indicatorilor tehnico-economici;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza SF – Stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru proiectul ”CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico-economici;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia, a unor terenuri;
 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ, Scolii Gimnaziale ”George Enescu” și modificarea anexei 1 la contractul de dare în administrare  nr. 33144/03.12.2020;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia – fond locativ și teren aferent, aprobată prin HCL nr. 159/2007, în vederea înscrierii în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia;
 9. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur predate către SC Sinaia Forever SRL, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat din data de 07.09.2010, cu ”Parcul Știrbei”, împreună cu bunurile de inventar ce aparțin acestuia;
 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unităților locative AS1.1, AS.1.2, AS1.3 și AN1.7, situate în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20 bl.A în unități pentru servicii turistice;
 11. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur predate către SC. Sinaia Forever SRL., cu apartamentele AS 1.1, AS 1.2, AS 1.3 și garsoniera NA 1.7, situate în str. Walter Mărăcineanu nr. 20 bl.A  și spațiul RO-REC;
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de funcționare a autoutilitarei Volkswagen Transporter, autoutilitarelor Peugeot izotermă și a măturătoarei stradale cu aspirator de frunze – HAKO, aflate în administrarea SC. Sinaia Forever SRL și majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Castelului Știrbei – Muzeul Sinaia
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL. nr. 130/23.08.2023;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2024;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie  2024 ;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie  2024 ;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia;
 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 93 mp. situat în Sinaia, Calea București nr. 47 A;
 19. Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 239 mp. situat în Sinaia, str. Tisei nr. 12, lot 1;
 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 364 mp. situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr.26;
 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 356 mp. situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr.28;
 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 224 mp. situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr.32;
 23. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafată de 791 mp. măsurată (959 mp. din acte) și a terenului nr. Cad. 25549 intabulat in CF 25549/Sinaia în suprafață de  5041 mp.;
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Sinaia aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziția nr. 247;
 25. Proiectul de hotărâre privind îndreptarea de eroare materială strecurată în Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Sinaia, aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziția nr. 116;
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/27.07.2023 privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC. Transport Urba Sinaia SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului  de funcționare al parcărilor, aprobată în ședința Consiliului local Sinaia din  data de 27 iulie 2023;
 27. Informare privind Hotărârea Consiliului Local nr. 148/17.10.2023. C

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 27, 2023

Comments are closed.