Administrație Publică

Hotărârea nr.182 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

decembrie 27, 2023

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare  nr.3872 din 20.12.2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.3873 din 20 decembrie 2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023;

– Decizia Directorului General al DGRFP Prahova nr. 7196/20.12.2023;

– Decizia Directorului General al DGRFP Prahova nr. 7306/22.12.2023 ;

– Hotărârea Guvernului României nr. 1297/21.12.2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pentru anul 2023, pentru unele unităti administrativ-teritoriale Prahova ;

Având în vedere avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, precum și a Legii273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.129 alin.(1) și (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E,

 ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    2.113.000 lei
1.Sume defalcate din TVA pentru echilibrare (11.02.06);

2.Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor-drepturi asist.pers.cu handicap grav

(11.02.02)

15.Vărsăminte din secțiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) (37.02.03)

16.Vărsăminte din sectiunea de funcționare (37.02.04)

2.000.000 lei

113.000 lei

-2.113.000 lei

2.113.000 lei

    II. CHELTUIELI : 2.113.000 lei
Cap.65.02 ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

1.     Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – PNRR DOTARE MOBILIER  UNITATI DE INVATAMANT

          Finanțare națională  65.50.00.60.01.00  -1.113.000 lei

1.113.000 lei

 

1.113.00 lei

 

 

 

Cap.70.02 ”SERV.DE DEZVOLTARE SI LOCUINTE”

                                                       

1.Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  – Sinaia 3.0

         Cheltuieli neeligibile 70.50.00.58.01.03  1.000.000 lei

 

1.000.000 lei

1.000.000 lei

 ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

ART.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică Locală : Prefectului Județului Prahova , Primarului orașului Sinaia și Serviciului Buget și Resurse Umane. 

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 27, 2023

Comments are closed.