Administrație Publică

Hotărârea nr.183 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

ianuarie 3, 2024

În temeiul art.129, alin.(1), lit. b), alin.(4), lit. c), art.139 alin.(3), lit.c), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

          –  referatul de aprobare  întocmit de Primarul Orașului Sinaia nr. 3263/01.11.2023 și     

            Raportul de specialitate nr. 3264/01.11.2023  întocmit de Serviciul buget – Biroul taxe și  

            impozite din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;

          – avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;           

            Având în vedere:

 • 56, art.120 alin.(1), art. 121 alin.(1) și (2) și art.139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
 • 4 și art.9 paragraful 3 din Cartea Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • 7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5 alin.(1), lit.a) și alin (2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1), lit.b, art.26, art.27, art.30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1, art.2 alin.(1), lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
 • 344 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare – Legea cadastrului și publicității imobiliare;
 • Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare;
 • Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.107/1999 privind nomenclatorul stradal;
 • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.9/2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2024 se aprobă impozitele şi taxele locale stabilite în suma fixă, impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cota procentuală, cuantumul taxelor speciale, a altor taxe precum și Regulamentul  de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui  conform anexelor 1, 2, 3 si 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice/juridice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2024, pe raza orașului Sinaia se stabileste  o singură zonă – denumită zona A.

Art. 3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2024, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2024, se acordă o bonificație de 10% pentru persoane fizice,  respectiv 10% pentru persoane juridice. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2024 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Art.5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.272/23.12.2022, precum şi alte hotărâri locale care contravin prezentei, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. (1) Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Primarul  Oraşului  Sinaia, prin  serviciile  de  specialitate.

             (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Sinaia, prin publicare pe site-ul Primăriei Sinaia şi în mass media.

Vezi HCL nr. 183 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 AICI

Last modified: ianuarie 3, 2024

Comments are closed.