Administrație Publică

Hotărârea nr.184 privind anularea sumelor provenite din contracte datorate de persoane juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise datorate de persoane fizice

ianuarie 8, 2024

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia nr.2584/01.09.2023;

Ținând seama de:

– Raportul de specialitate nr.2585/01.09.2023, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

         În conformitate cu:

  • 2517, cap.II – termenul prescripției extinctive – din Legea nr.287/2009 (republicată) privind Codul civil – „termenul prescripției este de 3 ani, dacă legea nu prevede alt termen”;
  • 266 (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

Art.129, alin.1, coroborat cu alin.4, lit.c, art.139, alin. 3, lit.c, art.196. alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1  Se aprobă anularea  obligatiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă anularea sumelor prescrise, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.4  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Biroul taxe și impozite.

Vezi hotărârea în format pdf AICI


Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.