Administrație Publică

Hotărârea nr.186 privind aprobarea documentației tehnice fază SF – Stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico economici

ianuarie 8, 2024

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 3.780/14.12.2023;

– Raportul de specialitate nr. 3800/15.12.2023 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnice fază SF – Stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico economici,

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

– Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local,

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrarii în ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative ;

În conformitate cu  Art.7 alin.(13)   din Legea 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, republicată;

În temeiul prevederile art. 129, alin. (2), lit. b)  și alin. (4), lit.d),  coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. e)  și cu art. 196 alin. (1),  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                              HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Aprobă documentația tehnică faza SF – Stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico economici, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.      

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget şi Resurse Umane și Biroul Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia.

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al orașului Sinaia, prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație publicăꓽ Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Urbanism și Cadastru, Serviciului Buget şi Resurse Umane și Biroului Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.