Administrație Publică

Hotărârea nr.187 privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri

ianuarie 8, 2024

Având în vedere:

– Procesul verbal nr. 3508 /21.11.2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

– Referatul de aprobare nr. 3516 /21.11.2023, întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Marcoci Constantin, Miloș Călin, Consilieri locali;

– Raportul de specialitate nr. 3517 /21.11.2023, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) și art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • G. nr. 392/2020 privind aprobarea normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1.Aprobă inventarierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin intermediul Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Instituția Prefectului jud. Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.