Administrație Publică

Hotărârea nr.189 privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia fond locativ și teren aferent, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007 în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia

ianuarie 8, 2024

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.3412/13.11.2023;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.3413/13.11.2023

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

  • dispozițiile art. 42, alin.1 și 3 din Legea nr. 10/2001 – privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată și completată ;
  • Legea nr.7/1996- legea cadastrului si publicitatii imobiliare- republicata;
  • Ordinul nr.700/2014- privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobă modificarea listei de inventariere a patrimoniului privat al UAT Sinaia, locuinte si terenul aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia , conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Biroul Patrimoniu si Protectie Civila.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administraîție Publică Locală Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia și Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.