Administrație Publică

Hotărârea nr.190 privind completarea listei bunurilor de retur predate către S.C. Sinaia Forever S.R.L., conform contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat din data de 07.09.2010, cu Parcul Știrbei, împreună cu bunurile de inventar care aparțin acestuia

ianuarie 8, 2024

Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județul Prahova

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al d-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 3790/14.12.2023;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat cu nr. 3791 /14.12.2023, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consiliul Local Sinaia, completarea listei bunurilor de retur necesare desfașurării activității serviciului delegat conform  HCL 146/2010, cu Parcul Știrbei, împreună cu bunurile de inventar care aparțin acestuia;
  • HCL 131/2010, privind inființarea S.C. Sinaia Forever S.R.L.;
  • HCL 146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica, de administrare a domeniului public și privat  către  C. Sinaia Forever S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu: Art.287 lit. b), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139, alin.(1) si (3) g) si art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1 Aprobă completarea listei bunurilor de retur din contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administare a domeniului public și privat din data de 07.09.2010, încheiat cu S.C. Sinaia Forever S.R.L., cu  Parcul Știrbei, împreună cu bunurile de inventar care aparțin acestuia, conform listei din anexa 1 (2 pag.) care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Aprobă predarea către S.C. SINAIA FOREVER S.R.L. a Manualului privind Instrucțiunile de îngrijire a plantelor (arbori, arbuști și gazon) din Parcul Știrbei și a Procesului Verbal de plantare arbori, arbuști și gazon, conform anexei 2 (56 pag.) care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Orașul Sinaia, actul  adițional conform anexei 3 (1 pag.) care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Predarea – primirea bunurilor  de retur se va face pe baza de proces verbal.

ART.5 Întreținerea plantelor, arbuștilor și spațiilor verzi se va face de către Primăria orașului Sinaia.

ART.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane, Directia Poliția Locală, Biroul Investiții și Achiziții și S.C. Sinaia Forever S.R.L.

ART.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane, Biroul Investiții și Achiziții, Direcția Poliția Locala și S.C. Sinaia Forever S.R.L.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.