Administrație Publică

Hotărârea nr.191 privind schimbarea destinației unităților locative AS1.1, AS1.2, AS1.3 și AN1.7 situate în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20 în unități pentru servicii turistice

ianuarie 8, 2024

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

    Având în vedere:

– Referatul de aprobare a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.3884/21.12.2023;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.3885/21.12.2023

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

  • Prevederile OG nr.64/2001, art.1, lit.f

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobă schimbarea destinatiei unitatilor locative AS1.1, AS1.2, AS1.3 si AN1.7 situate in Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20, in spatii pentru activitati turistice.

Art.2 – Destinatia stabilita conform art.1 din prezenta Hotarare, poate fi schimbata in cazul in care Consiliul Local Sinaia doreste sa dea o alta destinatie unitatilor locative, acestea urmand a fi retrase  din lista bunurilor  de retur pe care le detine SC Sinaia Forever SRL in baza  contractului de delegare a gestiunii nr. 20383/2010.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Biroul Patrimoniu si Protectie Civila.

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Biroului Patrimoniu si Protectie Civila.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.