Administrație Publică

Hotărârea nr.193 privind stabilirea tarifelor de funcționare a autoutilitarei Volkswagen Transporter, autoutilitarelor Peugeot izotermă și a măturătoarei stradale cu aspirator de frunze – HAKO, aflate în administrarea SC Sinaia Forever SRL și majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Castelul Știrbei – Muzeul Sinaia

ianuarie 8, 2024

Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județ Prahova;

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 3635/04.12.2023;

– Raportul de specialitate cu nr. 3636/04.12.2023  al Compartimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Nota de fundamentare tarife a SC Sinaia Forever SRL, înregistrată la Primaria Sinaia cu nr.29988/13.11.2023 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru Volkswagen, nr. înmatriculare PH 26 SFE, autoutilitarelor Peugeot izoterme, nr. înmatriculare PH 15 PHH, PH 51 PHH și a măturătoarei stradale cu aspirator de frunze – HAKO, nr. înmatriculare  ‘Sinaia 238” și majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Castelul Știrbei  – Muzeul Sinaia;

– HCL. nr. 32/2023, HCL. nr. 130/2023 și Procesele Verbale de Predare –  Primire nr.4050/30.08.2023, și nr.1617/31.03.2023  prin care au fost predate către Sinaia Forever autoutilitarele Peugeot izotermă și măturătoarea stradală cu aspirator de frunze – HAKO;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, republicată;
  • C.L nr. 131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;
  • HCL nr.146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
  • HCL nr. 19/2022 privind majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Muzeul Castelul Știrbei;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.d),  coroborat cu alin.(7) lit.n),   art.139 alin.(3), lit a) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările si completările ulterioare.

                                      CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Aprobă tarifele de funcționare pentru  cele doua autoutilitare si pentru maturatoarea  stradala cu aspirator frunze Hako,  ce vor fi practicate de SC. Sinaia Forever SRL, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. Aproba majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Castelul Știrbei – Muzeul Sinaia conform anexei 4E, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către SC Sinaia Forever  SRL.

ART.4. Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Direcției Poliția Locala și SC. Sinaia Foreber SRL.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.