Administrație Publică

Hotărârea nr.194 privind modificarea Anexei 1 din HCL 130/23.08.2023

ianuarie 8, 2024

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 3436/14.11.2023 al Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate cu nr. 3437/14.11.2023, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă;
  • Adresa nr. 21457/24.08.2023 din partea Clubului Sportiv Carpați Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.c) și alin.(14), coroborat cu art.139 alin. (3) lit.(g) și art. 196 alin.(1), lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Se aprobă modificarea pozițiilor 6 și 8 din Anexa 1 – Repartiția autoturismelor din HCL 130/23.08.2023, parte integrantă din prezenta hotărâre.     

ART.2. Se aprobă transferul fără plată spre folosință a autoturismului marca Volkswagen Bora cu nr. de înmatriculare PH – 94 – PRY de la Poliția Locală Sinaia către Clubul Sportiv Carpați Sinaia, conform poziției 6 din Anexa 1 – Repartiția autoturismelor, cu Proces Verbal de predare – primire încheiat între cele două entități publice.  

ART.3. Se aprobă returul autoturismului marca Renault Megane cu nr. de înmatriculare PH – 07 – PRI de la Clubul Sportiv Carpați Sinaia către Orașul Sinaia.

ART.4.  Celelalte prevederi ale HCL 130/23.08.2023 rămân neschimbate.

ART.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane, Comisia de inventariere a mijloacelor fixe din cadrul Primăriei Sinaia, Clubul Sportiv Carpați Sinaia, Direcția Poliția Locală Sinaia și Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă.

ART.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Comp. Juridic Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Clubului Sportiv Carpați Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Direcției Poliția Locală Sinaia și Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.