Administrație Publică

Hotărârea nr.196 privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie 2024

ianuarie 8, 2024

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare nr. 3779/31.01.2023 al Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 3781/14.12.2023;
  • Adresa nr. 54450/12.12.2023 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.2 alin 1), 2) si 5) si art 3 , art 9), art 10) alin 1) si 2), art.12 alin 2), art.21 pct.b) si art.22;
  • Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare art.5, alin (3), art.40 alin (1).

În temeiul prevederilor: art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit. a), e) si f), art.139 alin (3), lit.a) si art 196 alin(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie  2024,  conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget si Clubul Sportiv Carpati Sinaia.

Art.3. – Prezenta hotarare va fi comunicata de Secretarul General al orasului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica: Prefectului Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane și Clubului Sportiv Carpati Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.