Administrație Publică

Hotărârea nr.197 privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie 2024

ianuarie 8, 2024

Având în vedere :

-Referatul de aprobare nr. 3775/14.12.2023 al Primarului Orasului Sinaia;

-Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 3776/14.12.2023;

-Adresa nr. 54769/14.12.2023

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legii 273/2006 privind finantele publice locale, art.5, alin.(3), art. 40 alin.(1)

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) si alin. (7) lit.a), d) si e), art. 139 alin (3) lit a) si art. 196 alin (1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă calendarul de activitati/evenimente culturale proprii Centrului Cultural ”Carmen Sylva” Sinaia pentru lunile ianuarie si februarie 2024, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget si Resurse Umane și Centrul Cultural ”Carmen Sylva.”

Art.3. – Prezenta hotarare va fi comunicata de Secretarul General al orasului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica: Prefectului Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia și Centrului Cultural ”Carmen Sylva”.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.