Administrație Publică

Hotărârea nr.198 privind aprobarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia

ianuarie 8, 2024

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr.3.804 /15.12.2023 ;

-Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Resurse Umane nr.3.805 /15.12.2023 ;

-Adresa nr. 13797/08.12.2023 a Spitalului Orășenesc Sinaia;

In conformitate cu prevederile:

– Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

– Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a Romîniei pe termen lung;

Vazand avizul comisiei de specilaitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129 alin (1), (2) lit. a) și d), alin.(3) lit.c), alin. (7) lit.c), art.139 și art. 196 alin.(1) lit a).

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă organigrama Spitalului orășenesc Sinaia  conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei horărâri se abrogă HCL. nr.22/06 februarie  2023.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Sinaia .

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Spitalului Orășenesc Sinaia și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.