Administrație Publică

Hotărârea nr.200 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 239 mp, situat în Sinaia, str. Tisei nr. 12, lot 1

ianuarie 9, 2024

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 1596 / 30.05.2023  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 239 mp, situat în Sinaia, Str. Tisei nr. 12, lot 1;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1597/      30.05.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

– prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin. (2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 239 mp, situat în Sinaia, Str. Tisei nr. 12, lot 1, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 239 mp, situat în Sinaia, Str. Tisei nr. 12, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.3. Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Preţul de pornire a licitaţiei este de 150 euro/mp, la care se adaugă TVA, în baza raportului de evaluare nr. 9266/06.04.2023, anexat la prezenta hotărâre.

ART.5. – Plata se face integral la până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

ART.10. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 9, 2024

Comments are closed.