Administrație Publică

Hotărârea nr.204 privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafață de 791 mp masurată (959 mp din acte) și a terenului nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia în suprafață de 5041 mp

ianuarie 9, 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3795 / 14.12.2023  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propune acordul favorabil al Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafață de 791 mp masurată (959 mp din acte) și a terenului nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia în suprafață de 5041 mp;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr.        3796/ 14.12.2023  prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererea nr. 54656/13.12.2023 a S.C. INTERNAȚIONAL S.A., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafață de 791 mp masurată (959 mp din acte) și a terenului nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia în suprafață de 5041 mp.

Având în vedere cererea nr. 54656/13.12.2023 a S.C. INTERNAȚIONAL S.A., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafață de 791 mp masurată (959 mp din acte) și a terenului nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia în suprafață de 5041 mp;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum și prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu art. 693-702, art. 755-762 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 284, coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafață de 791 mp masurată (959 mp din acte) și a terenului nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia în suprafață de 5041 mp, într-un singur teren nr. cad. 25619 în suprafață de 5832 mp, numai cu respectarea și înscrierea în cartea funciară nou creată CF 25549/Sinaia a următoarelor servituți și drepturi:

  1. Pe terenul nr. cad. 25619 în suprafață de 5832 mp, intabulat în CF 25619/Sinaia, se instituie gratuit servitutea continuă de trecere, reparații și intervenții pentru instalația de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400). Proprietarul imobilului cu nr. cad. 25619 intabulat în CF 25619/Sinaia este obligat să permită gratuit și necondiționat trecerea prin fondul său pentru intervenții și reparații la instalația de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400). Prin acțiunile întreprinse și/sau investițiile realizate pe terenul cu nr. cadastral 25619, Proprietarul imobilului cu nr. cad. 25619 intabulat în CF 25619/Sinaia nu va afecta și nu va îngrădi buna funcționare a instalației de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400).
  1. Pe terenul nr. cad. 25619 în suprafață de 5832 mp, intabulat în CF 25619/Sinaia, se instituie gratuit și necondiționat dreptul de superficie pe o perioadă de 99 ani pentru construcția denumită Stâlp 2 Telegondola 1, conform planului de amplasament și delimitare anexat. La împlinirea termenului acesta poate fi reînnoit conform art. 694 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009. Totodată acest drept de superficie presupune și eventualele modernizari sau extinderi ale construcției denumită Stâlp 2 Telegondola 1, conform planului de amplasament și delimitare anexat.

ART.2. – Prezenta hotărâre își pierde valabilitatea în cazul în care nu se respectă și/sau nu se înscriu servituțile și drepturile menţionate la art. 1. în cartea funciară nou creată CF 25549/Sinaia.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

ART.4. – Prezenta hotărâre se va comunica:

– Instituţiei Prefectului jud. Prahova

– Primarului oraşului Sinaia

– Serviciului Urbanism și Cadastru

– S.C. International S.A.

– 1 ex. se va publica pe site-ul propriu

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 9, 2024

Comments are closed.