Administrație Publică

Hotărârea nr.205 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziţia nr. 247

ianuarie 9, 2024

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Procesul verbal nr. 3848 /19.12.2023, întocmit de către Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al orașului Sinaia, județul Prahova;

– Referatul de aprobare nr. 3863 /20.12.2023  întocmit de Vlad Oprea – Primar;

– Raportul de specialitate nr. 3865 /20.12.2023 întocmit de Serviciul de Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

-Avizul de Mediu la încetarea activității nr. 18 din 12.12.2006 la Rampa de gunoi orașenească – A.P.M.Prahova;

-Proces-verbal nr. 13105/04.06.2008 privind constatarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în Avizul de mediu nr. 18 din 12.12.2006.

În conformitate cu prevederile:

  • 554 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 289 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
  • 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicare
  • G. nr. 392/2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA   

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziţia nr. 247, astfel:

  • Coloana 2-denumirea bunului aferenta pozitiei 247 “Rampa de gunoi oraseneasca” se modifică și va avea următorul cuprins “Zona Calea Codrului”;
  • Coloana 3-elemente de identificare aferenta pozitiei 247 “Deseurile sunt depozitate in rampa de gunoi oraseneasca amplasat in afara localitatii la cca. 8km de centrul orasului, intr-o fosta cariera de calcar. Capacitate: cca. 500 000 mc. Suprafata alocata pentru amenajare=3ha (cf. PUG) vecinatati: Romsilva” se modifică şi va avea următorul cuprins “Sinaia, Tarla 16, Parcela CA 118, lot 1 în suprafață de 71 817 mp și lot 2 în suprafață de 13 415 mp. Vecinătăți: Romsilva, str. Stâncii, Calea Codrului”;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin intermediul Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Instituția Prefectului jud. Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 9, 2024

Comments are closed.