Administrație Publică

Hotărârea nr.206 privind îndreptarea de eroare materială strecurată în Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziţia nr. 116

ianuarie 9, 2024

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Procesul verbal nr. 3867 /20.12.2023, întocmit de către Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al orașului Sinaia, județul Prahova;

– Referatul de aprobare nr.  3868 /20.12.2023, întocmit de Vlad Oprea – Primar;

– Raportul de specialitate nr. 3869 /20.12.2023, întocmit de Serviciul de urbanism și cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

  • 71 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-Republicare;
  • 551 şi art. 554 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 289 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
  • G. nr. 392/2020 privind aprobarea normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA   

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă îndreptarea de eroare materială strecurată în Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziţia nr. 116, în sensul că la coloanal 2  denumirea bunului aferentă poziției 116  “Ehudy Menuhin” se modifică și va avea următorul cuprins: “Aleea Yehudi Menuhin”;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin intermediul Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Instituția Prefectului jud. Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 9, 2024

Comments are closed.