Administrație Publică

Hotărârea nr.14 din 29.02.2024 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric, cota de 1/2 din apartament în suprafață de 84,6 mp (71 mp conform CF 20392-C1-U7 Sinaia) din construcția C1, situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659

martie 4, 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. inreg. intern: 505 / 22.02.2024 al d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, cota de 1/2 din apartament în suprafață de 84,6 mp (71 mp conform CF 20392-C1-U7 Sinaia) din construcția C1, situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. inreg. intern: 506/ 22.02.2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Sinaia;

Văzând cererea nr. 3589/09.02.2024 a d-nei Bunea Ruxandra, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul monument istoric, cota de 1/2 din apartament în suprafață de 84,6 mp (71 mp conform CF 20392-C1-U7 Sinaia) din construcția C1, situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659;

Având în vedere adresa nr. 60/01.02.2024 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru imobilul monument istoric, cota de 1/2 din apartament în suprafață de 84,6 mp din construcția C1, situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659;

În conformitate cu  art. 4, alin. (4) și alin.(8), art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f) coroborat cu art. 139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric, cota de 1/2 din apartament în suprafață de 84,6 mp (71 mp conform CF 20392-C1-U7 Sinaia) din construcția C1, situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659, la prețul de 21000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru și  d-nei Bunea Ruxandra.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 4, 2024

Comments are closed.