Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice unice de  execuție  de inspector  clasa I grad asistent  în cadrul  Compartimentului monitorizare și control al Direcției Poliției Locale

martie 5, 2024

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice unice de  executie de:

–          inspector  clasa I grad asistent  în cadrul  Compartimentului monitorizare și control al Direcției Poliției Locale – ID 181167

–          cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 08.04.2024,ora 11

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :

  05.03.2024 – 25.03.2024

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 – asigură aplicarea prevederilor Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmărind respectarea disciplinei în construcții pe teritoriul orașului Sinaia

– asigură aplicarea prevederilor Legii 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul orașului Sinaia

2. Responsabilitati:

– asigură, urmărește și răspunde de respectarea legislației în domeniul construcțiilor și publicității stradale ;

– desfășoară activitatea de monitorizare și control pe teritoriul orașului, încheie note de constatare, constată contravenții sau infracțiuni, aplică sancțiuni, referitoare la disciplina în construcții ;

– verifică în teren starea clădirilor și impune proprietarilor acestora efectuarea lucrărilor de reparații  la fațada imobilului ;

– identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare și  somează proprietarii pentru refacerea acestora ;

– verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare și a respectării regulamentului de publicitate stradală aprobat la nivelul orașului Sinaia.

3. Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal:

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilitati de exprimare in scris si verbal,  de colaborare cu toti factorii de executie si de conducere ;

-intocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

– cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel  de bază ;

4. Condiții  de desfășurare a concursului:

data organizării probei scrise  – 08 aprilie 2024 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 05.03.2024 – 25.03.2024 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

Potrivit dispozițiilor art.VII alin.(17) din OUG. Nr.121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail (isabela.olaru@primaria-sinaia.ro), în perioada  05.03.2024 – 25.03.2024.Dosarele de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail după terminarea programului de lucru al Primăriei Sinaia, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar  dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

5. Conditii specifice de participare la concurs/examen -studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

·         domeniul fundamental – științe inginerești –  domeniul de licență inginerie civilă.

·         domeniul fundamental stiințe umaniste și arte – domeniul de licență arhitectura sau urbanism.

·         domeniul fundamental științe sociale – domeniul de licență drept

-vechime  minimă in specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –  1 an

6. Cum să aplici:

· Dosarul  de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

05 martie 2024 – 25 martie 2024   și  va conţine în mod obligatoriu:

1) formularul de înscriere;

2) copia cărtii de identitate;

3) copia actului doveditor emis de autoritătile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;

4) copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului ;

5) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări sau deținerea unor competențe specifice, după caz;

6) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

7) cazierul judiciar;

8) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere,  sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;

9) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

10) scrisoare de intenție ;

11) curriculum vitae, modelul comun european;

12) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori;

13) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică, în cazul promovării concursului.

Opțional:

·  alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe ;

· alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:

La sediul Primăriei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

– Constituția României, republicată cu tematică integral.

– Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematică integral.

– Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematică integral.

-Partea I, titlul l și titlul ll ale părții a ll-a, titlul l al părții a lV-a, titlul l și ll ale părții a Vl-a din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.57 /2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul l și titlul ll ale părții a ll-a, titlul l al părții a lV-a, titlul l și ll ale părții a Vl-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

-Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată,  cu tematică art.8 – atribuțiile Poliției Locale în domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal.

-Legea nr.50/1991, privind autorizarea  executării lucrărilor de construcții republicată cu modif.și compl.ulterioare, cu tematică art.11 și cap.III – Răspunderi și sancțiuni (art.24 – 35).

-Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică integral.

Last modified: martie 5, 2024

Comments are closed.