Administrație Publică

Hotărârea nr.21 din 25.03.2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2024

aprilie 4, 2024

Examinând:

Referatul nr. 342 / 06.02.2024 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Sinaia, pentru anul 2024, întocmit de Primarul Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Compartimentului Servicii Sociale și Monitorizare Asistenți Personali nr. 343 / 06.02.2024;

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin HCL nr.104 / 09.06.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Sinaia, pentru perioada 2022 – 2027;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu:

Prevederile art.112, alin.(3), lit.b) și art.115, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 292 / 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.3, alin.(2), litera b), Anexa 2 din H.G. nr. 797 / 2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

În temeiul art.129 alin.(2), lit.d) și alin.(7), lit.b), art.139, alin.(1) și art.196, lit.a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Sinaia, pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de specialitate ale Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, DGASPC din cadrul Consiliului Județean Prahova, Direcției de Asistență Socială și se aduce la cunostință prin afișare la sediul primăriei.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 4, 2024

Comments are closed.