Administrație Publică

Hotărârea nr.26 din 25.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Asistență Comunitară din cadrul Direcției de Asistenţă Socială

aprilie 5, 2024

Examinând :

– referatul nr. 798 / 20.03.2024 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reglamentului de Organizare şi Funcţionare al Seriviciului de Asistență Comunitară din cadrul Directiei de Asistenţă Socială, din partea domnului Primar Vlad Oprea;

– raportul de specialitate nr. 799 / 20.03.2024,  intocmit de  Direcția de Asistenţă Socială  din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere:

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

– prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;

– prevederile art.118 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) si alin.(7), lit.b), art.139, alin.(1) și  art.196, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Serviciul de Asistență Comunitară al Direcției de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Asistență Comunitară și  Serviciul Buget si Resurse Umane.

Art.3. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică: Instituției  Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, DGASPC din cadrul Consiliului Județean Prahova, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Buget și Resurse Umane și se aduce la cunostință prin afișare pe site-ul Primăriei.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.