Administrație Publică

Hotărârea nr.34 din 25.03.2024 privind documentația Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Ridicare restricţie temporară de construire, schimbare destinație teren (S=1832 mp) din zonă cu caracter mixt pentru complexe, unităţi turistice şi spaţii verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă în zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, turism, recreere şi stabilire indicatori urbanistici (Sstudiată =3150 mp), generat de imobilul situat in oraşul Sinaia, strada Aluniş nr. 5-7, nr. cadastral 21560 cu acces din str.Aluniş ( nr. cadastral 24986) ;

aprilie 5, 2024

Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere: Referatul de aprobare nr. înreg. intern: 322/05.02.2024 întocmit de David Remus,

Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali;

  • Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. ȋnreg. intern: 323/05.02.2024;
  • Avizul Consiliului Judeţean Prahova 002/27.09.2023;

–     Punctul de vedere favorabil nr.15/14.06.2023 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului

şi Urbanism a Judeţului Prahova ;

Văzând avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local Sinaia;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ” ;

–  Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

– Legii 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul prevederilor: art.129 alin (1), alin (2) lit. (c), alin .6 lit.(c), coroborat cu art.139 alin (3) lit.e), art.136 alin 1 şi 8, art.196 alin.1 lit.(a) şi art. 243 alin.1 lit (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă Planul Urbanistic Zonal – Ridicare restricţie temporară de construire, schimbare destinatie teren  (S=1832 mp) din zonă cu caracter mixt pentru complexe, unităţi turistice şi spaţii verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă în zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, turism, recreere şi stabilire indicatori urbanistici (Sstudiată=3150 mp), generat de imobilul situat in  oraşul Sinaia, strada Aluniş nr.5-7, nr. cadastral 21560 cu acces din str.Aluniş ( nr. cadastral 24986).

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5 (cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

ART.3. – Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. –  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin intermediul Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru şi S.C.Ion Moș SRL.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.