Administrație Publică

Hotărârea nr.36 din 25.03.2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrări de „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERUL CUMPĂTU, ORAȘ SINAIA”

aprilie 5, 2024

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 3854 / 19.12.2023 a Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 3891/21.12.202, întocmit de Biroul Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;
  • Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare străzi în Cartierul Cumpătu, Oras Sinaia”, respectiv pentru străzile George Enescu, Strada Aluniș și Strada Yehudi Menuhiun, din cadrul proiectului;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Sinaia;

Luând în considerare prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. – Aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare si modernizare străzi în Cartierul Cumpatu, Oras Sinaia”, respectiv pentru străzile George Enescu, Strada Aluniș și Strada Yehudi Menuhiun, în valoare totală de C+M: 2.104.430,66 lei fără TVA, conform „Devizului general actualizat”, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Biroului Investiții și Achiziții și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.