Administrație Publică

Hotărârea nr.39 din 25.03.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/20 iulie 2023 privind aprobarea proiectului de investitii, a documentatiei și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ”Înfiintarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) , cu o capacitate totală de 75 de locuri – prin Construire centru de zi pentru persoane vârstnice, parcare, împrejmuire, branșamente utilități și organizare de șantier”

aprilie 5, 2024

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 824/21.03.2024;

– Raportul de specialitate nr.825 /21.03.2024  întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/20 iulie 2023 privind  aprobarea participării la Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru apelul de proiecte „PNRR/2023/C13/I4 Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea serviciilor sociale a 71 de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Componenta C13 Reforme Sociale, Investitia I4. Crearea unei rețele de Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice” și a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Înfiintarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) , cu o capacitate totală de 75 de locuri”,  în Orașul Sinaia, Județul Prahova;

– Decizia 2021/0309 a  Ministrului Muncii și Solidarității Sociale de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență a României  și de aprobare a Ghidului de finanțare a proiectului  „PNRR/2023/C13/MMSS/I4 – Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice; Componenta 13 Reforme Sociale – Investiția I4 Crearea unei rețele de Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice”;

Văzând Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, articolul 59;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a) și lit. e), art. 139 alin. (1), alin. (3)  lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se modifică art. 4  din |Hotărârea Consiliului Local nr. 106/20 iulie 2023, care va avea următorul conținut:

Art.4. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, după cum urmează: 

4.1.1. valoarea totală a proiectului de 6.514.844,92 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 1.226.809,30 lei;

4.1.2. cheltuieli eligibile în valoare de 6.102.436,54 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 1.148.451,70 lei

4.1.3. cheltuieli neeligibile în valoare de 412.408,38 lei (fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de 78.357,60 lei constituite din:

  • 3.7 – Consultanță în valoare de 130.000 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 24.700,00 lei
  • 5.3. – Cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 105.370,88 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 20.020,47 lei
  • 5.4. – Cheltuieli pentru informare și publicitate în valoare de 5.000,00 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 950,00 lei

–    Cheltuieli pentru funcționarea centrului social, conform Ghidului de Finanțare, în valoare de 172.037,50 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 32.687,13 lei

4.1.4. caracteristici tehnice:

– Localizare: strada Spitalului nr.2, numar cadastral 25426, teren 20110 m2 ;

– Suprafața construită clădire: 639 mp;

– Dimensiuni maxime clădire 33.95 m x 21.20 m;

– Regim de înălțime P

– Capacitate: cca 50 beneficiari zilnici pentru serviciile de zi de asistență și recuperare și cca 25 de beneficiari zilnici pentru serviciile de îngrijire la domiciliu.”

Art. 2. Se modifică articolul 8 din |Hotărârea Consiliului Local nr. 106/20 iulie 2023, în sensul că se aprobă cererea de finanțare modificată conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre, și se mențin anexele specifice aprobate prin aceeasi hotărâre.

Art.3. Restul articolelor din |Hotărârea Consiliului Local nr. 106/20 iulie 2023, rămân neschimbate.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul de Investiții și Achiziții.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și Biroului de Investiții.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: aprilie 5, 2024

Comments are closed.