Administrație Publică

Proces verbal în sinteză încheiat în 29 februarie 2024 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia ce a avut loc în baza dispoziţiei nr. 65/28.02.2024 și care s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

aprilie 8, 2024

Încheiat astăzi, 29 februarie 2024, orele 15,00 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia, în baza dispoziţiei nr. 65/28.02.2024, care s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședintei, dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu, Secretar General oraș Sinaia face  apelul nominal al consilierilor.Rezultă că,la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din cei 17 consilieri aleși.

Lipsesc motivat dna.cons.Arieșan Aurora și dna.cons.Poponete Valentina – Georgica.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului în format electronic.

La ședință participă:Dl.Primar Vlad Oprea, Dna.Secretar general Beatrice – Eugenia Rădulescu,  Dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice, D-na Marilena Boteanu, inspector Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, D-na Popescu Maria și D-na Mititelu Elena Marilena, inspectori  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Președintele de ședință Gheorghe Bădăran, arată că pe ordinea de zi sunt trecute 3 puncte.

Întreabă dacă mai sunt intervenții pe marginea proiectului ordinii de zi.

Dl.cons.Pavel Georgini precizează că solicită să se introducă un punct pe ordinea de zi suplimentară, o interpelare.

Dl.Primar Vlad Oprea mentionează  că, fiind o ședință  de îndată, nu se poate trece pe ordinea de zi o interpelare, ci mai degrabă punctul diverse.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere (se abține: dl.cons Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct.1 – proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, pentru anul 2024.

Președintele de ședință menționează că se indexează cu inflația și se actualizează cu veniturile fiecarui chiriaș.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae precizează că admnistrator este Primăria Orașului Sinaia, conform art.8, alin 10, acest administrator este cel care calculează chiriille și consideră că, Consiliul Local nu are obligația să aprobe aceste chirii.

Președintele de ședință întreabă care este propunerea sau observația pentru proiectul sus menționat?

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae propune să aprobe Primaria Orașului Sinaia cheltuielile, nu are nici un motiv consiliul local să o facă.

Dl.cons.Iosifescu Nicolae menționează că, cu privire la capitolul cheltuieli si reparatii, s-a făcut o interpelare anul trecut și nu a primit nici un răspuns, una dintre componentele chiriei este această cheltuială de întreținere curentă, reparații; în momentul când o să primească răspuns, o să discute și pe tema chiriilor, momentan o să se abțină.

Președintele de ședință supune la vot proiectul care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 6 ,,abțineri”(se abțin: dna.cons.Boldeanu Elena, dl.cons.Iosifescu Nicolae, dl.cons.Marcoci Constantin, dl.cons.Vasile Gheorghe, dl.cons. Miloș Călin și dl.cons.Pavel Georgini).

Se trece la pct.2 – proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 9, bl. 9A, et. 3, ap. 17 având număr cadastral 23769-C1-U17, către dl.Nache Alexandru.

Dl.Cons.Marcoci Constantin ia cuvântul și dorește lămuriri cu privire la urgența cererii de vânzare a apartamentului sus menționat.

Președintele de ședință precizează că sedinta  a fost făcută inițial pentru chiriile apartamentelor la ANL, care se vor aplica de la 01 martie 2024, ultimul termen este sfarșitul lunii martie.

Dl.Cons.Marcoci Constantin precizează faptul că la comisia de urbanism sunt aprobate 4 cereri de cumparare terenuri prin licitatie din luna august, care ar trebui aprobate în ședința de consiliu  și nici acum nu s-au introdus pe ordinea de zi, iar vânzarea acestui apartament este urgentă, întreabă care sunt prioritățile?

Ia cuvântul dna.Marilena Boteanu, inspector Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă si menționează că termenul expiră pe 8 Martie și trebuie încheiat actul, altfel o să datorăm penalități de întârziere la ANL pe fiecare zi de întarziere pentru cele 90 de zile.

Președintele de ședință supune la vot proiectul sus menționat, proiect care întrunește 11 voturi;precizează că vor plăti penalități cei care votează contra.

Dl.Primar Vlad Oprea menționează că, dacă nu sunt întruite cele 12 voturi, nu se vinde apartamentul sus menționat.

Președintele de ședință propune votul nominal.

Dna.Secretar General Beatrice – Eugenia Rădulescu procedează la vot nominal astfel:

Cons.Gheorghe Bădăran pentru, cons.Istrate Iuliana pentru, cons.Hogea Mariana – Anca pentru, cons.Crețu Georgiana Ioana – Maria pentru, cons.Crețu Pompiliu pentru, cons.David Remus pentru, cons.Dumitrache Costin – Nicolae pentru,cons.Popa Gheorghe pentru, cons.Șuvaina Monica – Maria pentru, cons.Iosifescu Nicolae pentru, cons.Boldeanu Elena pentru, cons.Marcoci Constantin abținere, cons.Miloș Călin abținere, cons.Pavel Georgini abținere, cons. Vasile Gheorghe abținere.

Proiectul sus menționat se respinge cu 11 voturi ,,pentru” și 4 ,,abțineri”.

Se trece la pct.3 – proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, cota de ½ din apartament în suprafață de 84,6 mp ( mp conform CF 20392 – C1 – U7 Sinaia) din construcția C1, situat în Sinaia , bd.Carol I nr. 38, jud.Prahova, regim de înălțime P+1, nr.cad. 20392 – C1 – U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ,,Vila Oteteleșanu”, cod PH – II – m – B – 16659.

Dl.Primar Vlad Oprea propune neexercitarea dreptului de preemțiune.

Președintele de ședință supune la vot proiectul mai sus menționat care se adoptă cu 12 voturi ,,pentru” și 3 abțineri (se abțin: dl.cons.Marcoci Constantin. dl.cons.Miloș Călin și dl.cons.Pavel Georgini), cu amendamentul propus de dl.primar.

Dl.Cons.Pavel Georgini ia cuvântul și întreabă dacă este adevărat că s-au achiziționat 200 de sisteme de încălzit,  aeroterme, la Centrul Cultural Carmen Sylva și care este scopul acestei achiziții?

Președintele de ședință intervine și îi solicită dlui.consilier Pavel Georgini să discute separat cu dna. Șuvaina Monica, pentru că această interpelare nu este adresată Consiliului Local.

Dl.Cons.Pavel Georgini solicită dnei.Șuvaina Monica răspuns în scris.

La încheiere, președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 15,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: aprilie 8, 2024

Comments are closed.