Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.219 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 29, 2020

privind elaborarea documentaţiei de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, pentru terenul situat ȋn oraşul Sinaia, zona stație inferioară telegondolă, Aleea Telegondolei nr.2, T16, P122, P121, nr.cadastrale: 21315, 21317, 21294, 23857, 23856, 23798, 22938, 24817, 23403, 24747, 24786- suprafață studiată = 29863,4 mp, conform art.47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Având în vedere referatul de aprobare nr.35217/18.12.2020 al Primarului oraş Sinaia, prin care propune elaborarea documentaţiei de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, conform art. 47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.35227/18.12.2020 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia, intenţia  privind elaborarea documentaţiei de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, conform art. 47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Ȋn conformitate cu prevederile :

–  Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

– Ordinului MLPAT  nr. 176/N/2000 şi nr. 21/N/2000  cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Ordinul nr.2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

În temeiul   art.129 alin (2) lit. (c), alin .6 lit.(c), art.136 alin (1) şi (8), art. 139 alin.(3), lit. (g),(e), și art.196 alin.(1) lit.(a ) şi art. 243 alin.(1) lit (a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul  administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă elaborarea documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, pentru terenul situat ȋn oraşul Sinaia, zona stație inferioară telegondolă, Aleea Telegondolei nr.2, T16, P122, P121, nr.cadastrale: 21315, 21317, 21294, 23857, 23856, 23798, 22938, 24817, 23403, 24747, 24786-suprafață studiată = 29863,4 mp, conform art.47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

 ART.2. – Toate categoriile de costuri privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, precizat la art.1, vor fi suportate de către S.C.Internațional S.A. conform prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

ART.3.  – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică,  Instituţiei Prefectului Prahova  şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.219 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.