Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.45 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

Privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 21.861 mp, ce cuprinde lotul 1 (13.282 mp), lotul 2 (6.529 mp) și lotul 3 (2.050 mp) din Sinaia, târla 16, parcela 117 (zona fostei cariere), aflat în domeniul privat al oraşului Sinaia pentru construire Complexului Sportiv Multifuncțional SINAIA și al altor obiecte de investiție

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4732/15.02.2022 a Consilierilor locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș prin care propun Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 21.861 mp, ce cuprinde lotul 1 (13.282 mp), lotul 2 (6.529 mp) și lotul 3 (2.050 mp) din Sinaia, târla 16, parcela 117 (zona fostei cariere), aflat în domeniul privat al oraşului Sinaia pentru construire Complexului Sportiv Multifuncțional SINAIA și al altor obiecte de investiție;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Managerul de Proiect cu nr. 4733 din 15.02.2022, prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de  21.861 mp, ce cuprinde lotul 1 (13.282 mp), lotul 2 (6.529 mp) și lotul 3 (2.050 mp) din Sinaia, târla 16, parcela 117 (zona fostei cariere), aflat în domeniul privat al oraşului Sinaia pentru construire Complexului Sportiv Multifuncțional SINAIA și al altor obiecte de investiție;

Avand in vedere solicitarea Primariei orasului Sinaia nr. 5115/18.02.2022 adresata Presedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale inregistrata sub nr. 112/21.02.2022

Văzând Avizul  Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), al. (6) lit. a), art. 196, alin (1), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. b) și ale art. 302, art. 303, art. 305-331 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. Aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitație a terenului, aflat în domeniul privat al oraşului Sinaia, în suprafată de 21.861 mp, ce cuprinde Lotul 1 (13.282 mp) – nr. cadastral 25190, Lotul 2 (6.529 mp) – nr. cadastral 25191 și Lotul 3 (2.050 mp) – nr. cadastral 25192, situat în orașul Sinaia, Târla 16, parcela 117 (zona fostei cariere), cuprins în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafată de 21.861 mp, situat în orașul Sinaia, Târla 16, parcela 117 (zona fostei cariere) pentru construirea Complexului Sportiv Multifuncțional SINAIA, în conformitate cu Studiul de Fezabilitate nr. 24850/09.2020 și aprobat prin HCL 92/25.06.2021, cât și a altor investiții pe amplasament, în limitele și specificațiile prevăzute în PUZ-ul aprobat prin Hotărârea 231/24.10.2006, în conformitate cu planul din anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 21.861 mp, ce cuprinde Lotul 1 (13.282 mp) – nr. cadastral 25190, Lotul 2 (6.529 mp) – nr. cadastral 25191 și Lotul 3 (2.050 mp) – nr. cadastral 25192, situat în orașul Sinaia, Târla 16, parcela 117 (zona fostei cariere), cu nr. 37499/20.12.2021, întocmit de Evaluatorul Imobiliar Autorizat, care stabilește o valoare de piaţă de 1.748.880 Euro, respectiv echivalentul a 8.639.467 lei la cursul BNR de 1 Euro= 4,94 lei RON din data de 30.11.2021, reprezentând un preț de 80 euro/mp, cuprins în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Durata concesionării va fi de 49 ani.

ART.5. Redevenţa valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitaţiei organizată în conditiile OUG 57/2019 – Codul administrativ şi va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua facturării.

Valoarea minimă a redevenței pe care trebuie să o ofere participanţii este de 1.748.880 euro.

ART.6. – Redevența de pornire a licitaţiei este de 91,48 euro/mp, respectiv o redevență totală de 2.000.000 euro.

ART.7. Plata redevenței totale a concesiunii se va face astfel:

– 40 % până la semnarea contractului de concesiune.

– 60 % se va face in 2 ani, în 2 rate anuale egale, începând cu anul următor încheierii contractului de concesiune, până la 30 mai al fiecărui an.

Plățile se vor face la cursul de schimb lei-euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru data facturării, în contul RO21 TREZ 5292 1A30 0530 XXXX, deschis la Trezoreria Busteni, cod fiscal 2844103.

ART.8. Se aprobă documentatia de licitaţie de atribuire a contractului de concesiune, incluzând caietul de sarcini, regulamentul de licitație, instrucțiunile pentru ofertanți și formularele aferente, pentru concesionarea terenului în suprafată de 21.861 mp, ce cuprinde Lotul 1 (13.282 mp) – nr. cadastral 25190, Lotul 2 (6.529 mp) – nr. cadastral 25191 și Lotul 3 (2.050 mp) – nr. cadastral 25192, situat în orașul Sinaia, Târla 16, parcela 117 (zona fostei cariere), CF nr. 23789, cuprinsă în Anexele 4,5,6,7,8,9,10,11, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Concesionarului i se transmite dreptul şi obligatia de proiectare, executie și exploatare a terenului cu scopul construirii Complexului Sportiv Multifuncțional SINAIA și al altor obiecte de investiție, în limitele și specificațiile prevăzute în PUZ-ul aprobat prin Hotărârea 231/24.10.2006.

ART.9. La finalizarea termenului concesiunii, părțile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare în continuare a terenului de către proprietarul investitiei.

ART.10. Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar.

ART.11. Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare.

ART.12. Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de concesionare și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

ART.13. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și de Managerul de proiect.

ART.14. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget, Managerul de proiect și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.45 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.