Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.55 din data de 28.03.2022

martie 30, 2022

privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcții în suprafață desfășurată de 907 mp și teren în suprafață de 4709 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Tache Ionescu nr. 2, nr. cad. 24340, 24340-C1, 24340-C2, CF nr. 24340, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Tache Ionescu”, cod PH-II-m-A-16683

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8900 / 24.03.2022 intocmit de  Vlad Oprea,  primarul orasului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (construcții în suprafață desfășurată de 907 mp și teren în suprafață de 4709 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Tache Ionescu nr. 2, nr. cad. 24340, 24340-C1, 24340-C2, CF nr. 24340, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Tache Ionescu”, cod PH-II-m-A-16683.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 8901 / 24.03.2022;

Văzând cererea nr. 8639/22.03.2022, prin care Rednic Silvia și Rednic Mircea solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  imobilul (construcții în suprafață desfășurată de 907 mp și teren în suprafață de 4709 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Tache Ionescu nr. 2, nr. cad. 24340, 24340-C1, 24340-C2, CF nr. 24340, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Tache Ionescu”, cod PH-II-m-A-16683;

Având în vedere adresa nr. 1890/10.03.2022 a Ministerului Culturii, înregistrată la Primaria Orașului Sinaia cu nr. 8442/21.03.2022, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul (construcții în suprafață desfășurată de 907 mp și teren în suprafață de 4709 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Tache Ionescu nr. 2, nr. cad. 24340, 24340-C1, 24340-C2, CF nr. 24340, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Tache Ionescu”, cod PH-II-m-A-16683;

Văzând avizul Comisiei de dezvoltare urbana, servicii publice, evenimente a  Consiliului Local Sinaia

În confomitate  cu art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu  art. 139 alin.(2) șibart. 196 alin.(1), lit.a) din  OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :    

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul (construcții în suprafață desfășurată de 907 mp și teren în suprafață de 4709 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Tache Ionescu nr. 2, nr. cad. 24340, 24340-C1, 24340-C2, CF nr. 24340, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Tache Ionescu”, cod PH-II-m-A-16683, la prețul de 395.000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.3. –  Prezenta hotarâre se va comunica : Instituției Prefectul Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Urbanism si Cadastru si dlui. Rednic Mircea si dnei.Rednic Silvia.  

Vezi HCL nr.55 în format pdf AICI

Last modified: martie 30, 2022

Comments are closed.