Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.70 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

Privind aprobarea tranzactiei – partajul judiciar iesirea din indiviziune, a terenului situat in orasul Sinaia, B-dul. Republicii nr.8 judetul Prahova

 Având în vedere ca pe rolul Judecatoriei Câmpina se afla litigiul ce formeaza dosarul nr.1900/310/2019, avand ca obiect partaj judiciar-iesire din indiviziune;

             Văzând încheierea de sedinta publica din data de 23 februarie 2022 a Judecatoriei Campina, prin care se pune in vedere Orasului Sinaia, prin Consiliul Local, să-si exprime punctul de vedere printr-o Hotărâre de Consiliu Local  cu privire la tranzactia  propusa de reclamanti  in dosarul   nr.1900/310/2019;

 Văzând Referatul de aprobare nr.11107/13.04.2022 al  Primarului Orasului Sinaia, prin care propune  aprobarea  tranzactiei – partaj judiciar-iesirea din indiviziune a terenului situat in orasul Sinaia,B-dul. Republicii nr.8 judetul Prahova, precum si Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, contencios-administrativ si administratie publica, înregistrat sub nr.11106/13.04.2022;

Văzând:

– Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism;

– Avizul favorabil al Comisiei Social Juridice ;

În temeiul   art. 1143 din Codul civil, coroborat cu  art.129 alin.(2) lit.c),  art.139  alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.  –  Abroba tranzactia judiciara inregistrata sub nr.5532 din 22 februarie 2022, privind iesirea din indiviziune a terenului  situat in orasul Sinaia B-dul. Republicii nr.8 Judetul Prahova,ce face obiectul dosarului nr.1900/310/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Campina, conform  Anexei I, intocmita in baza coraportului de expertiza tehnica judiciara, ce contine planul de situatie al terenului supus partajului judiciar-iesire din indiviziune.

Art. 2.  Imputerniceste sa semneze tranzactia in numele Orasului Sinaia prin Primar pe consilierul juridic Radu Roxana Gabriela, in fata  instantei Judecatoriei Campina.

Prezenta hotarare  va fi adusa la indeplinire de Compaertimentul Juridic, Contencios-Administrativ  si Administratie Publica si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica : Prefectului Judetului Prahova, Primarului Orasului Sinaia si Serviciului Urbanism si Cadastru, Serviciului Buget si Resurse Umane si consilierului juridic Radu Roxana Gabriela, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.70 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.