Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad principal în cadrul Serviciului Politici Publice

iunie 17, 2022

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie  de inspector  clasa I grad principal  în cadrul  Serviciului Politici Publice– ID 437792

–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 18.07.2022,ora 11

-Data susținere proba suplimentară : 14.07.2022,ora 13,00  astfel :

testare cunoștințe PC  nivel avansat

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

17 iunie 2022  – 06 iulie 2022

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

a) Administrarea si monitorizarea echipamentelor IT si a retelei de calculatoare din cadrul Primariei;

b) Administrarea si monitorizarea unor aplicatii software din cadrul institutiei;

c) Realizarea de machete grafice;

d) Organizarea evenimentelor proprii ale POS si/sau in parteneriat;

 2.Responsabilitati :

·        Răspunde de protectia/securizarea informatiilor si a echipamentelor

·        Efectueaza instalari de aplicatii software pe calculatoarele din cadrul institutiei ;

·        Efectueaza salvarile de date periodice pentru care este responsabil;

·        Elaboreaza propuneri privind regulile si procedurile de utilizare și securizare a sistemului informatic din cadrul primariei;

·        Elaboreaza regulamente si politici cu privire la utilizarea resurselor umane si tehnologiei in managementul informatiei, asigurarea securitatii datelor, utilizarea comunicatiilor electronice si asigurarea accesului la date;

·        Asigura realizarea de machete grafice pentru promovarea evenimentelor,actiunilor si  proiectelor;

·        Intretine si raspunde de pagina WEB a primariei;

·        Configureaza si creaza adresele oficiale de mail ale institutiei

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru in echipă ;

– cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel  avansat; 

4. Conditii  de desfășurare a concursului :

data organizării probei suplimentare de : testarea  cunoștințelor PC – nivel avansat  în data de  14 iulie 2022 ora 13,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47. Menționăm că proba suplimentară este eliminatorie și nu se adună cu punctajul de la celelalte probe.

data organizării probei scrise 18 iulie 2022 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 17.06.2022 – 06.07.2022 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47. 

5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul /specializare  :  informatică sau administrație publică  .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   5 ani

-cunoștințe operare calculator – nivel avansat 

6.Cum sa aplici :

·        Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada

17 iunie 2022 – 06 iulie  2022  și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

Optional  :

·        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

·        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·       Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a.

·       Constitutia Romaniei , republicată ;

·       Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare, republicată cu modif.și compl.ulterioare

·       Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

– vezi anunțul în format pdf AICI
– fișa postului
– formular înscriere concurs

Last modified: octombrie 17, 2022

Comments are closed.