Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad principal în cadrul Serviciului urbanism și cadastru

iunie 17, 2022

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie  de inspector clasa I grad principal  in cadrul Serviciului  urbanism si cadastru – ID 181194

cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 18.07.2022,ora 11

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

17 iunie 2022  – 06 iulie 2022

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

–  asigura aplicarea prevederilor planurilor urbanistice pe teritoriul orasului Sinaia

–  asigura emiterea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si desfiintare pe teritoriul   orasului Sinaia in conformitate cu competentele stabilite de lege

2.Responsabilitati :

  • Asigura respectarea prevederilor legale privind  verificarea documentatiilor tehnice depuse  de persoane fizice sau juridice in vederea eliberarii autorizatiei de construire ;
  • Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale si a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora ;
  • Asigura si raspunde de emiterea certificatelor de urbanism  in conformitate cu competentele stabilite de Legea 50/1991 modificata.
  • Stabileste si calculeaza taxele aferente certificarului de urbanism si a autorizatiei de construire ;
  • Vizeaza documentatiile tehnice la eliberarea autorizatiilor de construire sau desfiintare ;
  • Raspunde de registrele de evidenta a proceselor verbale de receptie sau note de constatare ;
  • Tine evidenta lucrarilor de construire terminate, cu finalizarea acestora prin proces verbal de receptie ;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

-rapiditate in reactii (rapiditatea procesarii informatiei) ;

– intocmire rapidă a documentelor (prelucrare cifre şi cuvinte) ;

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  si consiliere ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

-competente dovedite de calculator : microsoft – office  ; 

4. Conditii  de desfășurare a concursului :

data organizării probei scrise 18 iulie 2022 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 17.06.2022 – 06.07.2022 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă intrunul  din următoarele   domenii/specializări    : construcții, arhitectură sau urbanism

– vechime minimă  în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice   –  5 ani

6.Cum sa aplici :

·        Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada

17 iunie 2022 – 06 iulie  2022  și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

Optional  :

·        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

·        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·       Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a.

·       Constitutia Romaniei , republicată ;

·       Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare

·       Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

·       Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată  cu modificările și completările ulterioare ;

·       Ordinul 700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare

·       Legea nr.18/1991 –  privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare

·       Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată ;

·       Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului

– vezi anunțul în format pdf AICI
fișa postului
formular înscriere concurs

Last modified: iunie 17, 2022

Comments are closed.