Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local clasa I grad DEBUTANT în cadrul Serviciului liniște, ordine și circulație rutieră, dispecerat pază și parcări publice

iunie 17, 2022

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs pentru ocuparea  functiei publice de  executie  de polițist local  clasa I grad DEBUTANT  în cadrul Serviciului liniste,ordine si circulatie rutiera ,dispecerat pază și parcări publice  – ID 181207

cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 18.07.2022,ora 11

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

17 iunie 2022  – 06 iulie 2022

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– Asigură paza, ordinea si linistea publica pe raza orașului Sinaia și intervine la solicitările dispeceratului  de pază si monitorizare, în condițiile legii 

2.Responsabilitati :

  • Menține ordinea și liniștea  publică pe raza orașului Sinaia ;
  • Participă împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor , procesiunilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane ;
  • Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență ;
  • Se deplasează la locul unor evenimente de tulburare a liniștii publice ori de încălcare a altor prevederi legale ; atunci când ia cunoștință direct în cazul activităților de patrulare, este sesizat de cetățeni sau dirijat prin dispecerat să ia măsuri de restabilire a ordinii și de sancționare a celor vinovați ;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-capacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților specifice

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

-condiție fizică adecvată funcției publice

-echilibru emoțional, constanță în atitudini;

4. Conditii  de desfășurare a concursului :

data organizării probei scrise 18 iulie 2022 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 17.06.2022 – 06.07.2022 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47. 

5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .

-vechime minimă  în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice   –  fără vechime

6.Cum sa aplici :

·        Dosarul  de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

17 iunie 2022 – 06 iulie  2022   si  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

Optional  :

·        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

·        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·       Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a.

·       Constitutia Romaniei , republicată ;

·       Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare

·       Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

  • Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată.
  • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.5/12.02.2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Sinaia
  • Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

– vezi anunțul în format pdf AICI
– fișa postului
– formular înscriere concurs

Last modified: iunie 17, 2022

Comments are closed.