Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de: – inspector clasa I grad ASISTENT în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor

iunie 23, 2022

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie  de :  

 • inspector  clasa I grad ASISTENT  în cadrul  Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor– ID 542744
  • cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 25.07.2022,ora 11

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

  23 iunie 2022  – 12 iulie 2022 –Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1. Scopul principal al postului:
 2. Asigurarea  serviciilor privind  întocmirea și eliberarea  următoarelor acte: carte de identitate, certificat de nastere, certificat de căsătorie și certificat de deces,  pentru  locuitorii  orașului Sinaia ;
 • Responsabilitati:
 • întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare ;
 • înregistrează şi soluţionează cereri de divorţ pe cale administrativă, eliberând certificate de divorţ;
 • înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale normelor metodologice, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz ;
 • organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate. În acest sens primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale ;
 • înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru ;
 • preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate ;
 • actualizează datele în vederea producerii cărţilor de identitate ;
 • actualizează baza de date cu datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor înaintate de ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora ;
 • Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal :

–  integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilitati de exprimare in scris si verbal,  de colaborare cu toti factorii de executie si de conducere ;

-intocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

-competente dovedite   : microsoft – office ,  social media ;

4. Conditii specifice de participare la concurs/examen :

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

– Vechime minimă  in specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice   –  1 an ;

5. Cum sa aplici:

 • Dosarul  de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

23 iunie  2022 – 12 iulie  2022   si  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile). Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

Optional  :

 • alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
 • alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate 

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a.

-Constitutia Romaniei , republicată ;

-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare ;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

– Hotararea 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil

-Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă *) – Republicată

-Hotararea 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă -Ordonanta  41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice

– vezi anunțul în format pdf AICI
– fișa postului
– 
formular înscriere concurs

Last modified: octombrie 17, 2022

Comments are closed.