Administrație Publică

Hotărârea nr.164 din data de 11.08.2022

septembrie 12, 2022

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 274 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 23572

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 958/ 06.07.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 274 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 23572;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 959/ 06.07.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139  alin.(2) si art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 274 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 23572, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 274 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 23572.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 274 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 23572, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 65 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului, intabulării terenului şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.164 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 12, 2022

Comments are closed.