Administrație Publică

Hotărârea nr.167 din data de 11.08.2022

septembrie 13, 2022

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 791 mp, nr. cad. 23857, situat în Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela 121

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 1063 din 18.07.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 791 mp, nr. cad. 23857, situat în Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela 121;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1064 din 18.07.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139  alin.(2) si art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 791 mp, nr. cad. 23857, situat în Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela 121, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 791 mp, nr. cad. 23857, situat în Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela 121.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 791 mp, nr. cad. 23857, situat în Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela 121, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de  70 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.167 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 13, 2022

Comments are closed.