Administrație Publică

Hotărârea nr.172 din data de 11.08.2022

septembrie 13, 2022

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 337 mp, situat în Sinaia, str. Trandafirilor nr. 11, lot 1

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 1296 / 02.08.2022  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 337 mp, situat în Sinaia, Str. Trandafirilor nr. 11, lot 1;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1297 / 02.08.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139  alin.(2) si art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 337 mp, situat în Sinaia, Str. Trandafirilor nr. 11, lot 1, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 337 mp, situat în Sinaia,  Str. Trandafirilor nr. 11, lot 1.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 337 mp, situat în Sinaia, Str. Trandafirilor nr. 11, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4. Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 90 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public

ART.9. – Pentru terenul mentionat la art. 1 se instituie servitutea continuă de trecere pentru reţelele edilitare ce deservesc nr. cad. 22644 și fondurile învecinate cum ar fi: conducte de apa, gaz, canale şi  cabluri electrice subterane şi supraterane, după caz, precum şi alte materiale şi instalaţii cu acelaşi scop.

ART.10. – Pentru terenul mentionat la art. 1 se instituie servitutea de acces pietonal în favoarea proprietarilor de la nr. cad. 22644. 

ART.11. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.12. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.172 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 13, 2022

Comments are closed.