Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 26.09.2022

octombrie 17, 2022

Încheiat astăzi 26 septembrie 2022, orele 15,00 în şedinţa extraordinară de îndata a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 232/22.09.2022, care  s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsește motivat de la lucrările şedinţei dl. Crețu Pompiliu, care  a anunțat electronic ca are programare la medic.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

In afara de membrii Consiliului local, la ședință participă: d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia,  dna. Irina Avrămescu, șef Serviciu Politici Publice, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget si Resurse Umane, dl. Valerie-Marian Panait, administrator public oraș Sinaia, Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Deoarece  dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia lipsește motivat, dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran deschide lucrarile ședintei precizând ca, dl. Remus David, președinte de ședință ales pentru 3 luni nu poate participa fizic la ședinta de astazi si este  nevoie să se aleagă un președinte ca să conducă lucrarile acesteia.

Dna. Cons. Șuvaina Monica, îl propune ca președinte al sedintei de astazi, pe dl. Cons. Gheorghe Bărdăran.

Deoarece nu mai sunt și alte propuneri, supusă aprobarii,  propunerea se votează în unanimitate.

Dl. Gheorghe Bădăran, președintele de ședință multumește pentru încredere și arata că, pe ordinea de zi sunt 4 puncte. Întreabă dacă sunt observații pe marginea acesteia. Întrucat nu  sunt interventii, supune la vot ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal,  care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi –  Aprobarea proceselor verbale  ale ședintelor de consiliu din luna august 2022 si din 06 septembrie 2022.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae arată că, la procesul verbal din 11.08.2022 este o neîntelegere, în sensul ca,   cei de  la USR s-au adresat secretarului general ceea ce este eronat pentru că s-au adresat  Consiliului local. Există documentul în Primarie si poate fi verificat. A rugat să se facă corectie in procesul verbal, dar, până in prezent  nu a aparut aceasta corecție.

Dna. Popescu Maria,  inspector  ad-tie menționează că s-a facut modificarea în procesul verbal  si s-a comunicat.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arata că,  dacă s-a facut modificarea votează ”pentru” toate procesele verbale.

Președintele de ședință supune  aprobării procesele verbale  ale ședintelor  Consiliului local care se aprobă în unanimitate.

Urmeaza pct. 2. –  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, initiat de  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae arată că, în raportul de specialitate există o problema;  nu se specifică clar despre ce investiții este vorba; a discutat acest lucru în comisia economică si dna Vasile Paula, șef Serviciu buget a spus ca este vorba de  credite și dobanzi aferente anului trecut, nu este vorba de investiții noi;  așa cum scrie acolo a înțeles că este vorba de  noi investiții pe care vrea să le facă TUS.

Președintele de ședință menționează că  este vorba de creștrea unor cheltuieli la nivel de societate. La începutul anului aveau 48 000 lei dobânzi,  iar acum au peste 200.000 lei dobânzi. Da un exemplu: dobânda la creditul existent pentru achiziția gondolei a crescut de la 48.000 la 92.000 lei, iar din luna iunie s-a contractat un nou credit pentru dezvoltarea domeniului schiabil – lucrările sunt în curs –  in care numai dobânda este de  114.000 lei. În plus, mai sunt necesare o serie de  lucrări pentru pregătirea sezonului de schi. Acestea sunt motivele pentru care s-a propus majorarea  capitalului social  cu 1.000.000 lei și, trebuie ținut cont și de cheltuielile la energie care au crescut foarte mult. Subliniaza faptul că,  sunt investiții în curs, sunt  cele pentru care s-au luat niște credite.

Dl. Cons. Pavel Georgini întreaba  cum este posibil să cresca niște dobânzi cu 100% într-un an de zile.

Dl. Cons. Miloș Călin  confirmă că, într-adevar aceste dobânzi au crescut cu 100%.

Dl. Cons. Pavel Georgini arată că, se vehiculează în oraș, ca s-a  bătut palma pentru achiziția Telefericului din Sinaia –  instalațiile tehnice.

Președintele de ședință menționează că  nu este vorba de achiziția telefericului.

Dna. Cons. Arieșan Aurora, este de acord cu majorarea capitalului social, dar, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba, consideră că suma trebuia defalcată ca să se vada exact pentru ce sunt acești bani.

Dl. Viceprimar  mentioneaza că, ratele și dobânzile  au crescut din luna iunie cu 500.000 lei pe luna.

Dl. Cons. Pavel Georgini  intervine, precizând că  aceste explicații ar fi trebuit să apară în scris, chiar de la cei de la TUS.

Președintele de ședință  recunoaște că, în raportul de specialitate nu există o explicație clară, dar a discutat cu contabila de la TUS si i-a explicat în detaliu despre ce este vorba, exact așa cum a prezentat acum în sedință.

Dl. Cons. Pavel Georgini  se întreabă dacă, in aceste condiții,  TUS-ul mai este profitabil, si daca mai poate fi susținut de Consiliul local ?

Dl. Viceprimar  este de parare ca mai bine este sa functioneze, decât sa fie inchisă societatea.

Dna. Cons. Arieșan Aurora  consideră că, SC. Transport Urban SRL a rezistat pâna acum si  nu este cazul ca la final,  Consiliul local să se impiedice pentru că mai sunt multe lucruri de facut. SC. Transport Urban SRL este   o societate a Consiliului local  si care trebuie susținută.

Dl. Cons.Pavel Georgini  intervine mentionând că, aceasta societate nu trebuie susținută în orice condiții.

Dna cons. Ariesan Aurora  este de acord că nu trebuie susținută  în orice condiții, dar, s-a văzut totusi, că s-au facut  multe lucruri frumoase de care se bucură toata lumea când se vorbeste despre TUS.

Pentru câteva secunde se întrerupe legătura online.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 11 voturi ”pentru” si 5 ”abțineri” (se abțin: dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci C-tin., dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Birău Octavian și d-ra cons. Poponete Valentina).

Se trece la pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind  exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune a Consiliului local Sinaia, asupra terenului padure in suprafata de 5500 mp. situat partial in intravilanul si extravilanul orasului Sinaia, str. Opler nr. 8, T5. Pd 41/4, jud. Prahova, initiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia

Dl. Gheorghe Bădăran, președintele de ședință  propune neexercitarea dreptului de preemtiune a Consiliului local Sinaia, asupra terenului pădure in suprafata de 5500 mp. situat parțial in intravilanul si extravilanul orasului Sinaia, str. Opler nr. 8, T5. Pd 41/4, jud. Prahova. Intreaba daca sunt alte propuneri ?

Întrucât nu sunt alte intervenții, președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. Gheorghe Bădăran.

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ”Construire de insule ecologice digitalizate in orașul  Sinaia.”, inițiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședintă  arată că este vorba despre niște insule ecologice care vor fi folosite  pentru depozitare deșeuri, este un proiect nou, cu finanțare PNRR.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă cu 15 voturi ”pentru” si o ”abținere” (se abține dl. cons. Pavel Georgini).

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  este ”pentru” acest proiect; i se pare normal ca mai intâi să se aprobe nota de fundamentare și apoi proiectul –  probabil că din grabă au fost trecute invers –  propune ca   art. 2 să devină art. 1 si art.  1 să devină art. 2. Recomandă executivului ca, înainte de a se trimite hotărârea la Prefectură,  să se verifice din punct de vedere gramatical, pentru că, sunt câteva greșeli.

Dna. Irina Avramescu șef Serviciu Politici Publice, precizează că nu se pot schimba  articolele în hotărâre, deoarece așa este modelul din ghid.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă cu 15 voturi ”pentru” și o ”abținere” în forma în care a fost inițiat (se abține dl. Cons. Pavel Georgini).

În încheiere, dl. Gheorghe Bădăran, președintele de ședință,   le multumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței de astazi la ora 15,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 17, 2022

Comments are closed.