Administrație Publică

Hotărârea nr.211 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind  modificarea grilei de salarizare pentru  funcțiile publice si funcțiile  contractuale din administrația publică locală –   aparatul de specialitate al Primarului  orașului Sinaia si a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia

Consiliul Local al orasului Sinaia , județul Prahova ;

Văzând referatul de aprobare nr.  2.128 / 03.10.2022 întocmit de Primarul orașului Sinaia  precum si raportul de specialitate nr.  2.129 / 03.10.2022 întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane  al  Primăriei orașului Sinaia ;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea – secțiunea 1 – Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar, precum și a Hotărârii Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

În temeiul  art.139 alin.(1) , art.129  alin.(2), lit.c) precum și al art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

            Art.1. – (1) Se  aprobă modificarea grilei privind stabilirea salariilor de bază pe grade/trepte profesionale  personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice : serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, serviciul public de salvamont, centrul national de informare si promovare turistică si centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situații de risc ,servicii aflate în subordinea Consiliului Local , conform anexei nr.1 si anexei nr.2, parte integranta a prezentului proiect de hotărâre.

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute în anexa nr.1 și 2 cuprind gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim.

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție prevăzute în anexa 1 și 2 sunt stabilite la gradația 0.

(4) Salariile de bază au corespondent un coeficient raportat la salariul minim brut pe țară, garantat în plată și sunt diferentiate pe funcții, grade/trepte.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin Serviciul de Buget si Resurse Umane .

Vezi HCL nr.211 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 18, 2022

Comments are closed.