Administrație Publică

Hotărârea nr.217 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind  Planul Urbanistic Zonal (PUZ) –  Ridicare interdicție temporară de construire şi schimbare destinație teren din zonă cu caracter mixt pentru  complexe, unități turistice și spații verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă ȋn “zonă instituții și servicii, zonă căi de comunicații rutiere” pentru amplasare ansamblu comercial  (S reglementat = 12582 mp) ȋn oraşul Sinaia, Str. Calea Brașovului (DN1/E60) nr.50-52, nr.cadastral 25195( tarla 40, parcela Cc 100) – Calea Brașovului nr.50, nr.cadastral 25324 – Calea Brașovului nr.52

Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere referatul de aprobare  nr. înreg. intern: 1312/03.08.2022, întocmit de Vlad Oprea – Primar;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. ȋnreg. intern: 1313/03.08.2022;

Avizul unic nr. 2696/12.07.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ” ;

– Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit. (c), alin .6 lit.(c),art.136 alin. (1) şi (8), art.196 alin.(1) lit.(a)  şi art. 243 alin.(1) lit (a)  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ , 

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă  Planul Urbanistic Zonal – Ridicare interdicție temporară de construire şi schimbare destinație teren din zonă cu caracter mixt pentru  complexe, unități turistice și spații verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă ȋn “zonă instituții și servicii, zonă căi de comunicații rutiere” pentru amplasare ansamblu comercial  (S reglementat = 12582 mp) ȋn oraşul Sinaia, Str. Calea Brașovului (DN1/E60) nr.50-52, nr.cadastral 25195 (tarla 40, parcela Cc 100) – Calea Brașovului nr.50, nr.cadastral 25324Calea Brașovului nr.52;

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5 (cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

ART.3. – Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică,  Instituţiei Prefectului Prahova, Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului Urbanism şi Cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.217 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.