Administrație Publică

Hotărârea nr.218 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind cesionarea unui drept indiviz de 28,20 din terenurile în suprafață de 597 mp cu nr. cad. 25390,  99 mp cu nr. cad. 25391, 714 mp cu nr. cad. 25392, dezmembrate din terenul în suprafață de 1410 mp cu nr. cad. 22637, situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 4951/11.08.1997

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2099 din 30.09.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș – Consilieri Locali, prin care propun cesionarea unui drept indiviz de 28,20% din terenurile în suprafață de 597 mp cu nr. cad. 25390,  99 mp cu nr. cad. 25391, 714 mp cu nr. cad. 25392, dezmembrate din terenul în suprafață de 1410 mp cu nr. cad. 22637, situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 4951/11.08.1997;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2100 / 30.09.2022 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea unui drept indiviz de 28,20% din terenurile în suprafață de 597 mp cu nr. cad. 25390,  99 mp cu nr. cad. 25391, 714 mp cu nr. cad. 25392, dezmembrate din terenul în suprafață de 1410 mp cu nr. cad. 22637, situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 4951/11.08.1997;

Având în vedere contractul de vânzare nr. 1527/05.08.2022, autentificat de Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b),coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin. (1), lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă cesionarea către S.C. GAMA TRAVEL & EVENTS S.R.L. a unui drept indiviz de 28,20% din terenurile în suprafață de 597 mp cu nr. cad. 25390,  99 mp cu nr. cad. 25391, 714 mp cu nr. cad. 25392, dezmembrate din terenul în suprafață de 1410 mp cu nr. cad. 22637, situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 4951/11.08.1997. Cesionarea se realizează urmare contractului de vânzare cumpărare nr. 1527/05.08.2022, autentificat de Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia, astfel:

  • 168,33 mp indiviz din 597 mp – nr. cad. 25390;
  • 27,92 mp indiviz din 99 mp – nr. cad. 25391;
  • 201,35 mp indiviz din 714 mp – nr. cad. 25392;.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional de cesiune la contractul de concesiune nr. 4951/11.08.1997.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.218 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.