Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de – inspector clasa I grad asistent în cadrul Biroului Taxe si Impozite

octombrie 25, 2022

Primaria orasului Sinaia organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de  execuție vacante  de :

–        inspector  clasa I grad asistent  în cadrul  Biroului Taxe si Impozite –

ID  181182

–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 28.11.2022,ora 11

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :

25.10.2022 – 14.11.2022

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– executarea silită a tuturor debitorilor restanți.

 2.Responsabilitati :

-efectueaza procedura de executare silită a debitorilor care nu își achită obligațiile bugetare in termen legal , parcurgând  toate etapele și modalitățile de executare silită;

– urmărește starea tuturor debitorilor persoane juridice aflate în insolvență și a debitorilor persoane fizice aflate în insolvabilitate prin obținerea de informații de la administratorii judiciari ai debitorilor în cauză și întocmește situația acestora;

-răspunde de înregistrarea proceselor verbale de contravenție și urmărește încasarea acestora, în caz contrar, procedează la demararea procedurii de executare silită ;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;

-întocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru in echipă ;

-cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel  mediu

 5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   1 an

 6.Cum să aplici :

Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

25 octombrie 2022 – 14 noiembrie 2022   si  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

 Optional  :

–        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

–        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri

 ·        Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

·        Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare ,  titlul I și II ale părții a VI-a / tematică – partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .

  • Constitutia Romaniei , republicată / tematică – titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123 ;
  • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare / tematică  cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;
  • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare/ tematică –  cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare ;

·        Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modif.și completările ulterioare / tematică integral

– vezi anunțul în format pdf AICI

– fișa postului

– formular înscriere concurs

Last modified: octombrie 25, 2022

Comments are closed.