Administrație Publică

Hotărârea nr.234 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

Privind modificarea art.2 din HCL nr.183/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl. B. L. C.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.2456/28.10.2022 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

-Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.2458/28.10.2022;

– Procesul verbal nr.2435/28.10.2022 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Se modifica art.2 din HCL nr.183/25.08.2022 care va avea urmatorul cuprins:

” Plata se face astfel :

  • Avans de 36.230,61lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 36.230,61 lei + 1.273,84lei = 37.504,45 lei;
  • Restul de plată în valoare de 91.153,05lei, în 152 rate lunare egale, conform graficului nr.2404/26.10.2022, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.”

Art.2. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget si Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.234 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.