Administrație Publică

Hotărârea nr.258 din data de 19.12.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2

decembrie 29, 2022

Având în vedere:

      – Referatul de aprobare nr. 2675 / 14.11.2022  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2;

       – Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2676/ 14.11.2022;

        – Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b), art.363,  coroborate cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafață de 30 mp, situat în Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2, conform planului de situație din anexa 5.

ART.4. Aprobă documentația pentru licitație conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Prețul de pornire a licitației este de 30 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.8. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Câștigătorul licitației are obligația de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului și înscrierii terenului în cartea funciară, precum și pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.258 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 29, 2022

Comments are closed.