Administrație Publică

Hotărârea nr.263 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

      Privind aprobarea Protocolului privind asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Sinaia,în cadrul Proiectului “HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” (Cod MySmis 130963)

Având în vedere Referatul de aprobare a Protocolului privind asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Sinaia, în cadrul Proiectului “HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” (Cod MySmis 130963), nr. 2720 / 17.11.2022;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sinaia, nr. 2721/17.11.2022;

Având în vedere adresa nr. 2023/DIB/26.10.2022, din partea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al orașului Sinaia;

În temeiul art.129 alin.(1), alin. (2) litera d) și alin. (7) litera b), precum și art.196, alin. (1), litera a), din OUG. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ,

                              CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

      H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Protocolul privind asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Sinaia, în cadrul Proiectului “HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” (Cod MySmis 130963), prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Vezi HCL nr.263 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.