Administrație Publică

Hotărârea nr.267 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

privind aprobarea Devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului ”Amenajare Grădină Publică “Parc Știrbei“ 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului,

Contract de finanțare nr. 3757/08.02.2019, Cod SMIS 118897

Având ȋn vedere Referatul de aprobare nr. 3069/15.12.2022, Raportul de specialitate nr. 3073/15.12.2022 intocmit de echipa de implementare a proiectului si Raportul de specialitate nr. 3104/16.12.2022 intocmit de  Biroul Investitii si Achizitii  prin care se propune aprobarea Devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului  ,,Amenajare Grădină publică „Parc Știrbei”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. e)  si art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1. – Se aprobă Devizul general actualizat, aferent proiectului ,,Amenajare Grădină Publică Parc Știrbei“ în cuantum de 11.144.721,31 lei, TVA inclus, conform anexei 1 si bugetul cererii de finanțare AA10, anexa la prezenta hotarare.

ART. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Amenajare Grădină Publică “Parc Ştirbei“ în cuantum de 11.144.721,31 lei, TVA inclus, din care cheltuieli eligibile 7.205.090,98 lei, TVA inclus și cheltuieli neeligibile 3.939.630,33 lei, TVA inclus.

ART. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, în cuantum de 4.083.732,14 lei, TVA inclus, reprezentând cofinanțarea proiectului Amenajare Grădină Publică “Parc Ştirbei” ce implică achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului de 3.939.630,33 lei, TVA inclus cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului de 144.101,81 lei, TVA inclus.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la ȋndeplinire de Primarul oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Vezi HCL nr.267 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.