Administrație Publică

Hotărârea nr.275 din data de 23.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza  PT + DEE + CS, pentru obiectivul “APARARI DE MAL SI REFACERE STRADA PARAUL DORULUI”

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 3084/15.12.2022 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr.  3098/16.12.2022 întocmit de Biroul Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. e) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Aprobă documentația tehnico-economică – faza PT + DEE + CS pentru obiectivul “APARARI DE MAL SI REFACERE STRADA PARAUL DORULUI”

Art. 2 – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici – faza PT + DEE + CS  pentru obiectivul “APARARI DE MAL SI REFACERE STRADA PARAUL DORULUI”,  în valoare totală de 581.935,29 lei, fără TVA din care C + M 449821,22 lei, fără TVA., conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Investiții și Achiziții, Serviciul Urbanism si Cadastru și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.275 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.