Administrație Publică

Anunț concurs – Inspector de specialitate gradul I A – 1 post

februarie 6, 2023

Primăria orașului Sinaia organizează concurs

în vederea  încadrării pe perioadă determinată în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată , cu modificările și completările ulterioare, pe  următorul  post  de natură contractuală  înființat  pe perioada de  implementare a proiectelor finanțate  din fonduri  externe nerambursabile  la nivelul Primăriei Sinaia  – Serviciul Politici Publice, astfel :

 

–          Inspector de specialitate gradul  I A –  

 1 post

 

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data susținere proba scrisă: 27.02.2023 – ora 11

Data susținere proba interviu:  02.03.2023

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:

06.02.2023 –  17.02.2023

Locul desfășurării concursului: sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

– implementarea strategiei de digitalizare a U.A.T.Sinaia

– asigură proiectarea, instalarea și administrarea infrastructurii de rețea

– asigură funcționarea rețelei de calculatoare și a echipamentelor de conectare și de comunicații, administrarea serverelor, inteconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globală Internet, proiectarea și aplicarea strategiei de securitate a rețelei de calculatoare a UAT Sinaia.

2.Responsabilități:

·         execută sarcini specifice activitătilor de proiect încredințate de managerul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;

·         în funcție de angajamentele instituției  participă la implementarea mai multor proiecte.

·         preia spre soluționare  sarcini în domenii ca: organizare, comunicare, logistică, diverse evidențe – baze de date, social media;

·         întreține și răspunde de pagina WEB a instituției;

·         configurează și crează adresele oficiale de e-mail ale instituției

·         proiectează și crează structura paginilor web, folosind limbaje de programare de tip PHP, Java, HTML, CSS, procesarea conținutului textual, grafic și multimedia ;

·         gestionează conținut site-uri web – prelucrare, formatare și publicare conținut (text, foto, video);

·         ocupantul postului trebuie să aibă cunoștințe foarte bune de Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Corel Draw, MS Office, comunicare vizuală (compoziție, cromatică, echilibru), creativitate, imaginație, atenție deosebită la detalii, capacitate de organizare, planificare, prioritizare și respectare a termenelor de predare a lucrărilor, capacitate de lucru în condiții de stres.

3. Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal :

– capacitate de concentrare, analiză și sinteză

-capacitate de previziune a evenimentelor

-abilități de comunicare interpersonală

-adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză

-capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte

-echilibru emoțional, constanță în atitudini

-competențe de lucru în echipă

-spirit creativ și inovativ 

4.Condiții specifice de participare la concurs/examen (vă rugăm să solicitați informații

suplimentare pentru postul vizat):

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatică

-vechime în specialitatea studiilor  –  minim un an în sectorul de activitate IT

5.Cum să aplici :

– Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei orașului Sinaia în perioada  06 februarie 2023  – 17 februarie 2023   și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european;

4)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

5)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

6)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

7)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

8)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

9)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

10)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

9) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

10) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit  cu o declarație pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor , are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului 

6.Opțional:

·         alte documente relevante din care să rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe;

·         alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri  de specialitate . 

Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:

La sediul Primăriei orașului Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509;

e-mail: isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·         Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ, partea a VI-a titlul  III.

·         Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

·         Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

·         Constitutia Romaniei , republicată – titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123 ; ;

·         Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare – cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;

·         Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare – cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare ;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 6, 2023

Comments are closed.