Administrație Publică

Hotărârea nr.12 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.47A, D+P, având număr cadastral 25459-C1 către d-na.Ursache Georgeta

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.2974/08.12.2022;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.2979/08.12.2022 prin care propune aprobarea raportului de evaluare și vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.47A, D+P, având număr cadastral 25459 către d-na.Ursache Georgeta;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

– art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului,

– art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată ;

– art.292, alin.(2), lit.f) din  Codului fiscal care prevede : sunt scutite de taxa “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.47A, D+P, având număr cadastral 25459-C1 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către d-na.Ursache Georgeta a apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.47A, D+P, având număr cadastral 25459-C1 conform releveului anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Prețul vânzării este de 20.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  D-na.Ursache Georgeta are obligația de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului și intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum și pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Biroul patrimoniu și protecție civilă și Serviciul Buget și Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.12 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.