Administrație Publică

Hotărârea nr.13 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind  Planul Urbanistic Zonal (PUZ) –  ridicare restricție de construire și schimbarea destinației teren ( s= 4000 mp) din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere și turism – ,,LT” în zonă instituții și servicii ,, IS” și stabilire indicatori urbanistici pentru construire hotel/ aparthotel ( Sstud= 7778 mp), Oraș  Sinaia, NC 25220 ( tarla T 18, parcela Cc 131/11b), str. Calea Codrului ( NC 24786)

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare  nr. înreg. intern: 2415/26.10.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. ȋnreg. intern: 2416/26.10.2022;

– Avizul unic nr.2714/07.09.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 și nr.21/N/2000, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ” ;

– Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit. (c), alin .6 lit.(c),art.136 alin 1 și 8, art.196 alin.1 lit.(a ) și art. 243 alin.1 lit (a)  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă  Planul Urbanistic Zonal – ridicare restricție de construire și schimbarea destinației teren (s= 4000 mp) din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere și turism – ,,LT” în zonă instituții și servicii ,, IS” și stabilire indicatori urbanistici pentru construire hotel/ aparthotel ( Sstud= 7778 mp), Oraș  Sinaia, NC 25220 ( tarla T 18, parcela Cc 131/11b), str. Calea Codrului ( NC 24786).

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5 (cinci) ani de la data adoptării prezentei hotărâri .

ART.3. – Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  și Administrație  Publică,  Instituției Prefectului Prahova, Consiliului Județean Prahova și  Serviciului Urbanism și Cadastru  din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.13 în format pdf AICI

Last modified: februarie 15, 2023

Comments are closed.